RT-ohjekortti: Teollisen puuasuinkerrostalohankkeen kokonaiskuvaus

TIIVISTETYSTI: Rakennustietokonsernin hankkeessa toteutetaan Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarjaan lisättävä uusi RT-ohjekortti Teollisen puuasuinkerrostalohankkeen kokonaiskuvaus.  Uudessa ohjekortissa kuvataan teollisen puuasuinkerrostalorahankkeen erityispiirteitä ja vaikutusta hankkeen prosesseihin liittyen Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarjan osiin:

 • Yleistä
 • Toteutusmuodot
 • Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu
 • Riskien- ja laadunhallinta 
 • Rakennushankkeen kesto ja aikataulut
 • Kustannusten muodostuminen ja ohjaus.

  Ohjekortissa määritellään myös termi teollinen puuasuinkerrostalo ja käytettävä sanamuoto.

TAUSTAA: Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien kiinnostus ilmasto- ja ympäristöystävällisempään rakentamiseen on viimevuosina huomattavasti lisääntynyt ja sitä myötä myös tahto puunkäyttöön rakennuksen runkomateriaalina asuinkerrostalohankkeissa on kasvanut. Puurakentamisesta on olemassa paljon kokemusta ja tietoa, lisäksi puuasuinkerrostalohankkeitakin on jo toteutettu onnistuneesti hyvin monenlaisilla hankemuodoilla ja rakenneratkaisuilla. Usein rakentajat kokevat kuitenkin puuasuinkerrostalohankkeen käynnistämisen haastavana ja näkevät hankkeessa monenlaisia riskejä ja epävarmuutta. Teolliseen puuasuinkerrostalohankkeeseen liittyviä erityispiirteitä, joita työstettävässä RT-kortissa käsitellään, ovat mm:

 • Runkorakennetoimittajien kanssa käytävät markkinakartoitukset ja vuoropuhelu usein jo hankesuunnitteluvaiheessa
 • Standardisoinnin vähäisyys liittyen rakenne- ja liitosratkaisuihin
 • Edelliseen liittyen rakennesuunnittelun suurempi työmäärä
 • Tiiviin yhteistyön vaade eri toimijoiden kesken, kuten suunnittelijoiden tiivis yhteistyö elementti- tai tilaelementtitoimittajan kanssa jo rakennussuunnittelusta lähtien
 • Pääurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen erilainen rooli hankkeessa
 • Riskien tunnistamiseen ja kokonaiskustannusten arviointiin liittyvät haasteet.


TAVOITE: Tässä hankkeessa keskitytään teollisen puuasuinkerrostalohankkeen kokonaiskuvaukseen. Kohderyhmänä ovat mm. tilaajat ja rahoittajat, suunnittelu- ja konsultointitoimistot, rakennusliikkeet ja urakoitsijat. Tavoitteena on teollisen puuasuinkerrostalohankkeen erityispiirteiden kuvaaminen ja parhaiden käytäntöjen kokoaminen tiiviiksi ja helposti hyödynnettäväksi ohjekortiksi, joka madaltaisi rakennuttajien kynnystä tarkastella teollista puurakentamista yhtenä tilanhankinnan toteutuksen mahdollisuutena jo hankesuunnitteluvaiheessa. Valmis RT-ohjekortti toimii työkaluna hankkeen riskien tunnistamiselle ja kokonaiskustannusten arvioinnille.

TOTEUTUS ja AIKATAULU: Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta (VN/4957/2021) Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta. Hanke toteutetaan toimikuntatyönä vuoden 2022 aikana. 

 

hanke luotu 29.06.2022

Aihetunnisteet

RT-ohjekorttipuukerrostalokerrostalopuuasuinkerrostalotalonrakennushankerakennushankeilmastoystävällinenympäristöystävällinenpuurakentaminenpuurakennusohjekorttiteollinenhankesuunnitteluRakennustieto