CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeen tavoitteena on tutkia CLT-levyjen (Cross Laminated Timber) hyödynnettävyyttä pehmeiden maiden puunkorjuussa. Suomen soista on puolet ojitettu, minkä tuloksena Suomessa on ojitusalueita yli 5 miljoonaa hehtaaria. Seuraavien 20 vuoden aikana suometsien hakkuut voivat nousta jopa 15-20 miljoonaan kuutiometriin. Suomeen on suunnitteilla suuria metsäteollisuusinvestointeja, jotka toteutuessaan luovat paineita lisätä ympärivuotista puunkorjuuta. Ilmaston lämpenemisen myötä leudommat talvet pidentävät kelirikkoaikoja entisestään. Tarvitaan uusia ratkaisuja sekä leimikoiden suunnitteluun että maaperän vahvistamiseen eri menetelmin.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan seuraavien toimenpiteiden kautta:
- Kootaan tietoa maan kantavuuteen liittyvistä ongelmakohdista ja niiden vaikutuksista puunkorjuuseen
- Kootaan maan kantavuuden parantamismenetelmiin liittyvä tietoperusta käyttötarkoitukseen soveltuvien CLT-levyjen suunnittelemista varten
- Kartoitetaan potentiaaliset testauskohteet ja tehdään testaukseen soveltuvien kohteiden valinta potentiaali-indikaattoreiden pohjalta
- Tehdään kannattavuuslaskelma, joka sisältää levyjen arvoketjun määrityksen, levyjen valmistamisen, logistiikan ja käytön kustannuslaskennan ja arvion levyistä saatavasta hyödystä
- Määritellään levylle optimaalinen koko kantavuusvaatimusten, logistiikan ja maastoon asentamisen näkökulmasta
- Tehdään halutun kantavuuden omaavien levyjen lujuuslaskelmat, tehdään lujuuslaskelmien perusteella rakennesuunnittelu sekä suunnitellaan tartunta-/nostoratkaisu ja mahdollinen levyjen liitosmenetelmä
- Valmistutetaan levyjen prototyypit tehtyjen suunnitelmien pohjalta
- Suoritetaan maastotestaus ja demonstraatiot
- Tehdään rakennetekninen analyysi testien jälkeen
- Tiedotetaan testien tuloksista.

Toimenpiteiden ja testien jälkeen tehdään tulosten juurruttaminen ja levittäminen. Hankkeessa kartoitetaan ja kerätään tietoperusta CLT-levyjen ominaisuuksista maan kantavuuden parantamisessa erilaisissa olosuhteissa. Samalla kartoitetaan ne kohteet, joilla olosuhteista johtuvia puun korjuuta haittaavia ongelmia esiintyy. Levyjen rakenne - erityisesti lujuusominaisuudet- suunnitellaan olosuhdekartoituksen pohjalta tehtyjen suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Levyjen testaaminen suoritetaan maastossa valittujen kriteerien mukaisissa kohteissa.Levyjen maastotestauksessa saadaan tietoa rakennusten kantavana rakenteena käytettävän CLT-levyn toimivuudesta puunkorjuussa.

Levyjen kustannuslaskelmien tekeminen sisältää koko liiketoiminnallisen ketjun tarkastelemisen levyn koko elinkaaren ajalle (valmistus, käyttö ja hyödyntäminen käytöstä poistamisen jälkeen). CLT-levyjen valmistuksessa tutkitaan mahdollisuus sivuvirtojen eli hylkylankkujen hyödyntämiseen materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä levyjen käytöstä mahdollisesti koituvaa säästöä energian kulutuksessa.

Hankkeen tuloksena on testattu CLT-levyjen käytettävyys puunkorjuussa pehmeillä mailla ja mahdollisesti siltarakenteena pienten ojien ja purojen ylityksissä. Hankkeen tuloksena tiedetään menetelmän käytettävyys, kestävyys ja kannattavuus.

Hankeinfo

Hankkeen nimi: CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

Lapin ammattikorkeakoulu päätoteuttajana vastaa hankkeen hallinnoista. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus, Kemin Digipolis Oy ja Luonnonvarakeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana joko suoraan tai välillisesti mm. CLT-levyjen valmistajat, metsäteollisuuden yritykset, metsäpalveluyritykset, puunkorjuuyritykset, oppilaitokset, puutuoteteollisuus ja maanrakennus- ja kaivosteollisuus.

Hankeaika: 1.10.2020-31.3.2023

hanke luotu 15.03.2021hanke käynnistetty 15.03.2021

Aihetunnisteet

CLT