Sweco puutalorobotti

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa kehitetiin puukerrostalojen suunnittelumenetelmiä. Tavoitteena oli saada suunnittelijoiden apuvälineeksi tietokoneavusteinen järjestelmä, jolla voidaan tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisua ja vaihtoehtojen vertailuun soveltuvia ominaisuustietoja.

Hankkeessa tuotettiin lähtötietomäärittelyt ja simuloitiin laskentamenetelmiä, joilla puutalon rakenteita voidaan ohjelmallisesti analysoida ja etsiä kulloiseenkin kohteeseen tehokkaimmat puurakenneratkaisut. Laskentamenetelmiä ei kuitenkaan ehditty tämän hankkeen aikana tarkistaa ja evaluoida, joten niitä ei sellaisenaan voida ottaa tuotantokäyttöön.

Konkreettisena lopputuloksen hankkeesta on pilottiympäristö, jolla malleja voidaan rajoitetusti tuottaa. Lopputulos toimii hyvänä pohjana jatkokehitykselle ja hanke on tuonut paljon lisätietoa parametrisen mallintamisen hyödyntämisestä puukerrostalojen suunnittelussa.

Hankkeen aikana kävi ilmi, että puukerrostalojen jäykistysmenetelmät eivät ole niin vakiintuneita eivätkä niin hyvin määriteltyjä, että niitä voisi hyödyntää parametrisissa tietokonemalleissa. Jäykistykseen tarvittavia rakenteita ei näin ollen voitu sisällyttää mallien tietosisältöön ja hanke jäi näiltä osin vajaaksi.

Puukerrostalojen suunnittelun ja sitä kautta niiden yleistymisen kannalta tärkeimpänä kehitystarpeena nähdään yleisen tietämyksen lisääminen puurunkojen jäykistysmenetelmistä. Tämä on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tulisi tähdätä vakioitujen rakennetyyppikirjastojen keräämiseen suunnittelijoiden käyttöön.

hanke luotu 09.11.2020

Aihetunnisteet

PuukerrostaloParametrinen mallintaminen