Solidiwood teknologian & Solidi ekosysteemin T&K -pilotointihanke

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Solidiwood teknologia & Solidi liiketoimintaekosysteemi käyttöön T&K -pienlaitepilotoinnin myötä

Kompaktin Solidiwood -prosessiteknologian kehittämisen tavoitteena on ollut ja on työstää radikaalisti resurssitehokas sahatavaran jatkojalostusteollisuus. 

Olennaista on, että Solidi Finland -liiketoiminnan tuloksentekijät on tunnistettu. Ne ovat tiedossa. Nyt on kysymys niiden käyttöön saannista.

Solidi Finland liiketoiminta-alustaekosysteemi / Solidiwood sahaus- ja -prosessiteknologia mahdollistavat ylivoimaisen kilpailukyvyn sahatavaran jatkojalosteiden tuottamiseen. Tämä tarkoittaa Solidiwood teknologia- ja puutuotteille sekä puurakentamiseen ylivoimaista hinta- / laatusuhdetta ja radikaalisti resurssitehokasta ja ympäristöystävällistä tuotantoa.

Tästä kaikesta seuraa myös sahatavaran menekin, hinnan ja kilpailukyvyn kasvu muita jalosteiden materiaaleja vastaan. Sahatavara on myyty ja hinnoitettu vasta sitten, kun se on myyty jatkojalosteina.

Perinteiset tekniikat eivät edes eri laitteilla ja eriaikaisesti toteutettuna mahdollista Solidiwood teknologialla tuotettuja tuoteominaisuuksia puhumattakaan tuotekohtaisesti optimoidusta ja kumuloituneesta ominaisuuksien summatuloksesta ja ennen kaikkea radikaalisti resurssitehokkaan tuotannon kokonaiskilpailukyvystä.

Perehdy herätePowerPointiin ennen SolidiFinland -sivustoon perehtymistä. Sivusto ilmaisee paljolti perustan sille, mitä, miksi ja miten mahdollista ja myös miten saavutettavissa.

Kun perehtyy syvällisesti koko Solidi Finland sivustoon linkkeineen, niin ymmärtää, miksi teknologian kayttäjien liiketulos on kymmeniä prosentteja.

Tähän ei edes tarvita laskelmia. Sivusto ilmaisee paljolti myös perustan sille, mitä, miksi ja miten mahdollista ja myös miten saavutettavissa.

Solidi Finland -kehityshanke alkoi yli parikymmentä vuotta sitten Helsingin yliopiston asiantuntijakurssilta. Tänään on syytä todeta, että suunnattuun intuitioon virittymisen tuloksentekijät ovat loksahdelleet paikoilleen silloista maalia olennaisesti laajemmin ja tuloksellisemmin.

Asta Raamin Intuitio -kirjat / Innerversity Oy ja hänen avustajansa Marko Karvinen ovat tuoneet ja tuovat kotimaisten keksintöjen käyttöön saannin ”ylivoimaiselta näyttävää ongelmaa” edelleen julkiseksi ja ratkaistavaksi. Tämä maassamme peräti valtakunnallinen ongelma ei saa jäädä ratkaisematta.

Solidiwood -prosessiteknologian käyttöön saannin nopeus ja laaja-alaisuus on syytä asettaa kaiken edelle. Tuloksen tekoon pääsyä ei ole perusteltua viivytellä.

Perinteisiin investointeihin nähden täysin toisen suuruusluokan kokonaistulos menetetään pitkittämällä aikaa ja rajoittamalla panostamista. Yhteiskunnan ja teollisuuden kansallisissa intresseissä on syytä edetä isolla volyymilla, laaja-alaisesti ja nopeasti.  

Mitä enemmän yrityksiä on investoimassa, sitä enemmän kustannukset pienevät kutakin yritystä kohti. Esim. kohteiden kapea-alaistuminen, yritysten yhteistyö ja toisiltaan oppiminen ovat kaikkien etu.

Teknologian ja Solidi- yhteiskonseptin hyödyntäminen soveltuvat hyvin, ei vain suurelle ja keskisuurelle, vaan myös pienelle teknologia- ja puutuoteteollisuudelle.

Nyt on aika saattaa Solidiwood -prosessiteknologia yhteiskuntamme ja teollisuutemme hyödynnettäväksi.

Tämä on syytä käynnistää Solidiwood -tuotannon avaintuotteiden eli leveiden lattia-, terassi-, sisäverhous-, ja ulkoverhous monikäyttölautojen sekä välipohja- ja -seinäelementtien pilotoinnilla. Kts. Pienpilotointiprojektin kustannusarvio.

Solidiwood -puristinyksiköitä on mielekkäintä suunnitella ja tuottaa käyttöalue-/ tuotekohtaisesti räätälöitynä. Solidi Finlandin teknologia- ja puutuoteyhteiskonseptiyritykset spesialisoituvat yhden tai useamman käyttöalueen tai jopa vain yhden tuotteen tuotantoon.

Solidi Finland -hankkeeseen on syytä tulla myös jo sahatavaran jatkojalostuksesta luopuneiden jättiyritysten. Näin maamme kansallisen edun yhteiskonsepti toteutuu maksimaalisesti ja sen myötä konseptin teollis- ja tekijänoikeuksia, liiketoiminta-alustaekosysteemiä ja Solidiwood teknologiaa /-puutuotteita saadaan puolustettua kilpailussa muuta maailmaa vastaan.

Kansallisen mahdollisuutemme hyödyntämistä edesauttaa myös se, että maallamme on kokoaan suuremmat metsävarat sekä vientipainotteinen puutuote- ja sitä palveleva teknologiateollisuus, aina kansainvälisiä jättiyrityksiä myöten.

Tieto tulevasta mahdollisuudesta tulee saattaa myös ulkomaisille Solidiwood puutuotteiden käyttäjille ja niiden Solidi yhteiskonseptivalmistajille kääntämällä sivusto mahdollisimman pian useille valtakielille.

Solidi Finland Oy

  • Hakee Solidi yhteiskonseptiyrityksiksi rakentuvia ensisijaisesti kotimaisia yrityksiä
  • Kehittää Solidiwood teknologia- / puutuotteita / Solidi liiketoiminta-alustaekosysteemiä
  • Omistaa / lisensoi yhteiskonseptin, S o l i d i n, käyttöoikeuksia

 

Yhteiskunta & Yritykset

Solidi Finland liiketoiminta-alustaekosysteemin tuoma tulos kohdentuu tärkeimmälle alueelle eli valmistavaan teollisuuteen, elinelinkeinoelämän ja yhteiskunnan selkärangan vahvistamiseen. 

On myös syytä huomioida, että resurssitehokkuus on jo nyt suomalaisen ja eurooppalaisen resurssi-intensiivisen teollisuuden bisneslogiikan keskiössä. Painopiste tulee siirtymään enemmän tuotteista aineettomiin ja vähemmän resurssi-intensiivisiin palveluihin. Solidiwood -prosessiteknologia konkretisoi kaikkia maailman kolmea megatrendiä: automaatio, energiatehokkuus ja tuotannon tehokkuus.

Solidi Finland liiketoiminta-alustaekosysteemin teknistaloudelliset ratkaisut, teollisoikeudet ja muut avaintekijät tarjoavat mahdollisuuden radikaalisti uuteen ja tulokselliseen innovaatioon. Tämä rakentuu Solidin avaintekijöillä ja ilman koti- ja ulkomaisten yhteiskonseptiyritystensä välistä kilpailua.

Maailman talouden kilpailu on siirtynyt yhä enemmän erilaisten verkostojen ja ekosysteemien väliseksi. Alustataloutta hyödyntävä yritystoiminta on nopeassa kasvussa ja muuttaa radikaalisti yritysten mahdollisuuksia uudistua ja menestyä.

”Julkisen sektorin rooli olisi tukea niitä niche-aloja, joilla Suomen ja suomalaisten yritysten on mahdollista johtaa muuta maailmaa ja voittaa kilpailu. Riittävä julkinen rahoitus tuo myös riittävän yksityisen rahoituksen, kunhan ekosysteemien innovaatiotoiminnan tavoitteet ovat tarpeeksi kunnianhimoiset.”

Hallitusohjelmaan maamme talouskasvun kärjiksi kirjattuja biotaloutta, cleantechia ja digitalisointia konkretisoiva Solidi Finland liiketoimintaekosysteemi / Solidiwood -prosessiteknologia on saatava yhteiskuntamme ja yritystemme hyödynnettäväksi kilpailussa muuta maailmaa vastaan.      

Presidentti Sauli Niinistö v. 2018: ”Pilareistamme tärkein on kansallinen. Sen kehitys on eniten ja suorimmin omassa vallassamme.”

VTT: ”Yrityksen menestys on yhä enemmän riippuvainen yhteistyöstä, muista yrityksistä ja kokonaisista ekosysteemeistä, jotka koostuvat toisiinsa dynaamisesti vaikuttavista ja vuorovaikutuksessa olevista yrityksistä.”

VTT: ”Muutoksen aikaansaamiseksi teknologian kehitys vaatii rinnalleen liiketoimintamallin, joka linkittää uuden teknologian markkinoilla tunnistettuun tai syntymässä olevaan tarpeeseen.”

J. W. Snellman: ”Jokainen kansakunta elää omia etujansa varten ja tekee siinä oikein. Sen pyrkimykset kuitenkin menestyvät vain, jos sen omat edut yhdistyvät ihmiskunnan etuihin.”

Solidi Finlandin edut yhdistyvät myös ihmiskunnan etuihin radikaalisti edullisimpien teknologia- ja puutuotteiden saannin sekä teknologian niukkaresurssisuuden ja puurakentamisen kasvun mahdollistamien ympäristöarvojen parantumisen ja ilmaston muutoksen torjunnan myötä.

SolidiFinland liiketoimintaekosysteemin toiminta on digialustaekosysteeminsä rakentumisen ja Solidiwood teknologiansa teollisuudeksi saattamisen myötä saatavissa eksponentiaaliseen kasvuun.

Perehdy herätePowerPointiin ennen SolidiFinland -sivustoon perehtymistä. Sivusto ilmaisee paljolti perustan sille, mitä, miksi ja miten mahdollista ja myös miten saavutettavissa.

Syvällinen perehtyminen koko aineistoon on välttämätöntä.

hanke luotu 17.09.2020

Aihetunnisteet

sahatavaran jatkojalostuspuristuskuivaus ja lämpökäsittelypuutavaran ominaisuuksien parantaminenliiketoiminta-alustaekosysteemi