Kiertotalouden hyötyjen pilotointi modulaarisissa puutuotteissa

FM-Hausin strategia on tehdä tilaa joustavasti ja kestävästi ja siten vastata modernin yhteiskunnan haasteisiin. Tuotteita
kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tilaratkaisujen ja rakentamisen tarpeisiin. Hankkeessa selvitetään modulaaristen
puutuotteiden kiertotaloushyötyjä ja arvioidaan kehitystoimia puurakentamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi.
Moduulirakentaminen antaa mahdollisuuden muuttaa rakennusta elinkaaren aikana. Sekä tuotteen laajentaminen,
pienentäminen että siirtäminen ovat mahdollisia tarpeiden mukaisesti. Myös käyttötarkoituksen muuttaminen käy helpommin
kuin muissa rakentamisen malleissa, mikä luo erityisesti julkiseen rakentamiseen aivan uusia mahdollisuuksia muuttuvissa
tilanteissa. Esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa moduulirakentamisella pystytään vastaamaan nopeasti muuttuviin
tarpeisiin. Hankkeeseen onkin valittu päiväkotirakennus pilottikohteeksi.
Moduulit rakennetaan suojatuissa sisätiloissa ja kuljetetaan kohteeseen suojattuna. Tämän päivän rakentamisessa
kosteusvaurioiden ehkäisemisellä on elinkaaren kannalta erittäin suuri merkitys. Purkamisvaiheessa rakennustuotteiden sekä
irtaimiston uudelleenkäyttöä rajoittavat sisäilmaongelmista aiheutuneet kontaminaatiot. Tätä ei varsinaisesti voida huomioida
elinkaarilaskennassa, mutta hankkeessa arvioidaan yleisellä tasolla sisäilmaongelmien ratkaisuun liittyviä toimia
moduulirakentamisessa.
On tärkeää rakentaa vastuullisesti. FM-Haus tuottaa elinkaarimallin mukaisesti perinteisen takuuvastuun lisäksi rakennuksen
huolto- ja kunnossapitopalvelut, rakennuksen ylläpitopalvelut sekä peruskorjaukset. Rakennuksen vuokrausmahdollisuus lisää
rakentajan vastuuta koko elinkaaresta. Hankkeessa arvioidaan puumoduulirakentamisen elinkaarihankemallin
kiertotaloushyötyjä.
Moduulien kantavat rakenteet on valmistettu täysin puusta ja tuote on taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta aidosti
kestävä ratkaisu. Modulaaristen puutuotteiden kiertotaloushyötyjen osoittaminen on hankkeen keskeinen osa, joka
toteutetaan elinkaariarvioinnilla. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia korvata rakenteiden materiaaleja paremmin
uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi. Erityisesti arvioidaan muovimateriaalien korvausmahdollisuuksia ensisijaisesti
biopohjaisilla materiaaleilla. Näin voidaan edelleen parantaa tuotteen hiilijalanjälkeä.
Hankkeen tuloksia hyödynnetään monin eri tavoin. Ensisijainen päämäärä on lisätä puurakentamiseen liittyvää tietoutta ja
sitä kautta vaikuttaa puurakentamisen yleistymiseen julkisella sektorilla, kaupunki- ja hallirakentamisessa. Kotimaisten
markkinoiden kasvu myös edistää puurakentamisen ja puurakentamisen osaamisen viennin mahdollisuuksia.

hanke luotu 21.04.2020hanke käynnistetty 21.04.2020

Aihetunnisteet