Puun kiertotalous aluerakentamisessa

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

FCG Finnish Consulting Group Oy toteutti yhdessä Viitasaaren kaupungin ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa kiertotaloushankkeen, jossa kehitettiin uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Hanke liittyy Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta - ohjelmaan. 

Hankkeen päätulokset kiteytettynä: 

 • Nykytilanne: Puuteollisuuden sivuvirrat hyödynnetään hyvin suurelta osin massateollisuudessa tai energiana. Purku- ja jätepuu päätyy pääsääntöisesti energiana hyödynnettäväksi. Puuhun perustuvien rakentamisen kiertotalousratkaisujen kehittäminen on ollut toistaiseksi vähäistä. Kiertotalouskriteerit eivät nykyisellään kovin vahvasti näy maisema- ja aluerakentamisen ohjeistuksissa.
 • Tilaajat ja rakennuttajat voivat omilla toimillaan merkittävästi vauhdittaa ja mahdollistaa kiertotalouden mukaista suunnittelua ja rakentamista.
 • Kestävyystavoitteet ja -mittarit on asetettava suunnitteluprosessin alussa ja seurattava niitä läpi koko suunnitteluprosessin.
 • Kiertotaloussuunnittelu on monialaista ja verkostoitunutta ja poikkeaa totutusta suunnitteluprosessista.
 • Kierrätysmateriaalien hyödyntämisen pullonkaulana on usein materiaalien oikea-aikainen saatavuus. 
 • Paikallinen tai alueellinen materiaalikoordinaattori voisi auttaa paikallisten materiaalivirtojen ja materiaalien hyödyntäjien kohtaamista.
 • Kierrätettävien tai uudelleenkäytettävien materiaalien/tuotteiden tilapäinen alueellinen varastointimahdollisuus, materiaalien dokumentointi ja markkinointi julkisilla kanavilla
 • Suunnittelijoiden on tärkeää verkostoitua materiaalitoimittajien ja puutuoteteollisuuden kanssa. Tieto paikallisista materiaaleista tulisi saattaa rakennushankkeiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään rakennuslupavaiheessa.
 • Purkuhankkeiden nykyinen, tyypillinen hankintatapa kokonaisurakkana vähentää tilaajan mahdollisuutta vaikuttaa purkumateriaalien käsittelytapoihin ja hyödyntämiseen. Eräs tarkastelemisen arvoinen mahdollisuus olisi purkutyön ja purkumateriaalien käsittelyn eriyttäminen.
 • Maisemarakentamisen kestävyysnäkökulmissa on nykyisellään keskeisesti esillä ajatus huoltovapaudesta tai helposta huollettavuudesta. Kaikissa rakentamishankkeissa kohteelle tai rakenteelle tulisi luoda soveltuva huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Tämän merkitys korostuu erityisesti puurakentamisen yhteydessä.
 • Maisema- ja aluesuunnittelualalle olisi tärkeää saada onnistuneita esimerkkejä kiertotalouden mukaisista suunnitelmista ja ideoista. Rohkeat kokeilut!

Hankkeen tuotoksena opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas on suunnattu kaikille alalla toimiville ja hiilineutraalin kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneille. 

hanke luotu 11.03.2020hanke valmistunut 19.01.2021

Aihetunnisteet

KiertotalousAluerakentaminenAluesuunnitteluMaisemasuunnitteluPuurakentaminenPuusivuvirrat