Sisäilman kosteusolosuhteiden vaikutus puun VOC-emissioihin (HUMIWOOD)

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista ja -tuotteista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot ovat materiaalien laadun keskeisiä parametreja. Emissiomittaukset tehdään yleensä vakioiduissa ilman suhteellisen kosteuden 50 % ja huonelämpötilan +23 °C olosuhteissa. Tämä mittaustapa ei ota huomioon ilmankosteuden vaihtelua ja sen aiheuttamaa vuodenaikoihin liittyvää dynamiikkaa hygroskooppisen materiaalin kuten puun kosteussuhteessa, minkä arvioidaan vaikuttavan myös puun emissioihin. HUMIWOOD-hankkeen tieteellinen uutuusarvo liittyy koeasetelmaan, jossa erilaisten puuraaka-ainetyyppien VOC-päästöjä mitataan sisäilman kosteusolosuhteiden funktiona. Hanke tuottaa tietoa myös vaihtelevan ikäisten puumateriaalien päästöistä: tutkittavat näytteet ovat joko uutta tai vanhaa (useita ilmankosteuden vuosisyklejä läpi käynyttä) puuta. Tutkimuksen tuottama tieto voi vaikuttaa hygroskooppisten materiaalien VOCtestimenetelmien tai standardien kehitykseen. Tutkimuksessa määritetään, mitkä raaka-ainejakeet soveltuvat parhaiten allergia- ja yliherkkyyskohteiden (allergiakodit, sairaalat, terveysasemat, odotustilat, julkiset tilat) rakennus- tai sisustusmateriaaleiksi. Kirjallisuudesta koottua ja laboratoriokokeissa tuotettua tutkimustietoa voidaan suoraan hyödyntää käytännön rakennushankkeissa. Hankkeessa valmistellaan kirjallisuuskatsaus puun ja puutuotteiden emissiotutkimuksista. Katsaus pitää sisällään kokeellisen osan toteuttamista taustoittavat pääteemat: 1) M1-luokitusperusteet ja allergia- ja yliherkkyyskohteiden materiaalien vaatimukset; 2) Suomessa käytössä olevien neitseellisten puumateriaalien sekä kierrätyspuumateriaalien vastaavuus kohdan 1. kanssa; 3) M1- ja allergiakohteisiin käytettävissä olevien raaka-ainelähteiden identifiointi kohtien 1 ja 2 pohjalta. Kohtien 1-3 perusteella toteutettava PESTEL-analyysi tuottaa tarkennettua tietoa valittujen puuraaka-ainelähteiden käyttömahdollisuuksista allergiakohteiden rakennus-, sisustus- tai kalustusmateriaaleina. Hanke lisää ymmärrystä puun emissioiden ja ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden vuorovaikutuksesta. Arvio on, että hankkeen tulosten perusteella erilaisten puuraaka-aineiden käyttömahdollisuudet ja kilpailukyky erityisesti pinnoittamattomina sisustusmateriaaleina paranevat kaikentyyppisessä asuin- ja toimitilarakentamisessa. Tutkimus palvelee myös vientiliiketoiminnan kehittämistä; merkittävä osa suomalaisesta puutuoteviennistä koostuu sisäilman laatuun vaikuttavien sisustustuotteiden kaupasta.

HUMIWOOD-hankkeessa tuotettu puun sisäilmapäästöjä koskeva kirjallisuuskatsaus löytyy osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-170-7

 

hanke luotu 07.11.2019hanke käynnistetty 07.11.2019hanke valmistunut 06.04.2021

Aihetunnisteet

VOC-emissiot; sisäilma; puusisustus