Puumateriaalit ja tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma (MAT-ohjelma)

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) käynnistettiin vuoden 2014 alussa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT-ohjelma). Ohjelmaa jatkettiin Luonnonvarakeskuksessa (Luke) vuosi 2015, jonka jälkeen sen tehtävät siirrettiin ohjelmarakenteen muuttamisen myötä osaksi Pohjoinen vihreä biotalous -temaattista tutkimusohjelmaa. Ohjelman päättöseminaari pidettiin 13.10.2016. Siinä pidetyt esitelmät ovat saatavilla Luken SlideShare palvelussa:

https://www.slideshare.net/LukeFinland/puutuoteala-uudistuu-biotalousavauksia-tutkimuksesta-elinkeinoelmn-ja-yhteiskunnan-hydyksi 

Metsä- ja puutuoteala ovat avainasemassa suomalaisen biotalouden kehittämisessä. Puutuotealan uudet toimintamallit, tuotteet, palvelut ja elinkaariajattelu lisäävät alan ja sen yritysten kilpailukykyä.

MAT-ohjelman tutkimus- ja kehittämistyössä yhdistyivät Suomen biotalousstrategian ja silloisen hallitusohjelman mukaiset pyrkimykset biotalouden kehittämiseksi ja laajentamiseksi, digitalisaation ja puhtaiden teknologioiden omaksumiseksi ja puurakentamisen edistämiseksi. Ohjelman missio oli luoda osaamisen perustaa suomalaisen biotalouden kehittämiselle puutuotealalla ja analysoida toimialan uusia mahdollisuuksia menestyä biotalousyhteiskunnassa. Tärkeä vaikuttavuustavoite oli parantaa metsä- ja puutuoteklusterin kilpailukykyä tuottamalla tietoa tulevaisuuden puuraaka-aineista ja -materiaaleista sekä tuotteiden kysynnästä ja asiakastarpeista uusien tuotteiden ja palveluiden ja prosessien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi puutuotealalle.

Ohjelman aihepiirissä tutkittiin ja kehitettiin puutuotealan arvoketjuja liiketoimintamalleista raaka-aineeseen viidellä teema-alueella:

 Puutuoteala biotaloudessa

 Puun käyttö

 Puuraaka-aineet ja materiaalit

 Puun mittaus

 Puun perimä ja laatu

Puutuoteala biotaloudessa -teema muodosti koko ohjelmaa läpileikkaavan osan kooten aineksia muista neljästä teemasta. Se tuotti ennakoivaa ja syntetisoivaa tietoa toimintaympäristöstä puutuotealan näkökulmasta, analysoi hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta ja määritti keinoja biotalousajattelun kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi toimialan liiketoiminnassa.

Ohjelmassa tehtiin sekä soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä yhdessä asiakkaiden kanssa että perusteiden tutkimusta strategisten tiedollisten läpimurtojen aikaansaamiseksi ja uuden tutkimusosaamisen luomiseksi. Näin ohjelma partneriverkostoineen muodosti asiakkailleen eurooppalaisittain ainutlaatuisen osaamis- ja palvelutarjoaman. Ohjelma osallistui myös biotalousyhteiskunnan kehittämistä tukevien politiikkatoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen Suomessa ja Euroopassa.

Ohjelma kokosi yhteen puutieteen ja -teknologian, genetiikan ja kasvinjalostuksen, puumarkkinatieteen, metsäpolitiikan ja ennakoinnin sekä verkosto- ja elinkaaritutkimuksen osaajia. Tutkijat osallistuivat aktiivisesti kotimaisiin ja eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin, joista myös hankittiin täydentävää osaamista.

Tärkeä yhteistyömuoto oli osallistuminen erilaisiin kehittäjäyhteisöihin, jotka muodostivat linkin tutkimusmaailman, elinkeinoelämän toimialajärjestöjen ja yritysten sekä julkispäättäjien ja -kehittäjien välillä.

MAT-ohjelma tuki monipuolisesti Luken strategisia päämääriä ja liittyi erityisesti biotaloutta ja puuntuotannon, puunkäytön ja tuotemarkkinoiden arvoketjuja tukeviin tutkimusagendan tavoitteisiin: a) biomassaan perustuva tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille, b) biotalous on ylivertainen kestävien, resurssitehokkaiden ja hiilineutraalien kulutus- ja tuotantotapojen ja teknologioiden älykäs kehittäjä, c) uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa, d) biotalouden päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen.

Ohjelman piirissä oli käynnissä vuosina 2014−2016 kaikkiaan 14 tutkimushanketta ja 23 ulkopuolista rahoitusta saanutta yhteishanketta. Tieteellisesti vertaisarvioituja julkaisuja valmistui 37 kpl (ja 14 käsikirjoitusta), väitöskirjoja 3 kpl (ja neljä valmisteilla) ja muita tutkimusjulkaisuja 62 kpl. Tieto- ja aikakauskirja-artikkeleita julkaistiin 15 kpl, lehtiartikkeleita 19 kpl, tiedotteita ja verkkokirjoituksia 69 kpl. Asiantuntijalausuntoja ja koulutuspapereita valmisteltiin 62 kpl.

Tutkimusviestintä ja tulosten saattaminen monipuolisesti käytännön toimijoiden ja tutkimusyhteisön käyttöön oli muutenkin tärkeässä asemassa ohjelmatoiminnassa. Tämä käsitti kotimaassa 82 esitelmää, 66 mediahaastattelua ja 37 erilaista asiakasneuvontatehtävää, runsaasti jäsenyyksiä kehittämishankkeiden ohjausryhmissä sekä opetustehtäviä. Uutiskirjeisiin myös panostettiin ja ne saivat hyvää palautetta.

Kansainvälisellä tutkimusfoorumilla toimintaan kuului mm. 74 konferenssiesitelmää tai -posteria sekä 19 tutkimusseminaarin järjestäminen, 11 tutkimusverkostojen ohjaus- tai suunnitteluryhmään ja 7 tutkimusohjelmien rahoitushakemusten evaluointiin osallistumista. Tällä tavalla voitiin verkottua entistä tehokkaammin eurooppalaisen tutkimus- ja kehittämismaailman kanssa, pysyä ajan tasalla kansainvälisestä tutkimusaiheiden kirjosta ja hankkia uutta tutkimusmenetelmien osaamista.

MAT-ohjelman verkkosivut: http://www.metla.fi/ohjelma/mat/ (toiminnassa 31.12.2016 saakka).

Puun laatu, käyttö ja puutuoteala verkkosivut: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/puun-laatu-kaytto-ja-puutuoteala/

Ohjelman koordinaattori: Erkki Verkasalo

Ohjelman varakoordinaattori: Riitta Hänninen

Teema-alueiden vetäjät:

Puutuoteala biotaloudessa: Riitta Hänninen

Puun käyttö: Henrik Heräjärvi

Puuraaka-aineet ja materiaalit: Erkki Verkasalo

Puun mittaus: Jari Lindblad

Puun perimä ja laatu: Katri Kärkkäinen

hanke luotu 10.10.2019

Aihetunnisteet