Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Projektissa tuotettiin tietoa ja luotiin uutta osaamispohjaa puutuoteteollisuuden tulevaisuudessa käytettävissä olevista raaka-aineista, sivuvirroista ja niiden hyödynnettävyydestä ja hyödyntämisestä kehittyvässä biotaloudessa, kiinnittäen huomiota tuote- ja palvelukysynnän, kestävän puutuotekäytön, materiaali- ja energiatehokkuuden sekä ainevirtojen ympäristötietoisen hallinnan ja kiertotalouden vaatimuksiin.

Raaka-ainetutkimukset koskivat viljelyhavupuun laatua, hyödyntämistä, jalostusarvoa ja potentiaalisia tuotteita sekä eurooppalaisia kokemuksia viljelypuutaloudesta. Lisäksi tutkittiin kotimaisen pieniläpimittaisen harvennusmännyn ja suomalaisen ja luoteisvenäläisen havupuun ominaisuuksia ja tuotevaihtoehtoja sahauksessa ja jatkojalostuksessa sekä männyn ja kuusen säänkestoa ja korkea-arvoisten tuotteiden sahaustapoja.

Puurakentamisen raaka-aineita ja materiaaleja ja niiden teknis-taloudellista kilpailukykyä uusissa arvoketjuissa tutkittiin yhteisprojekteissa alueellisten toimijoiden kanssa. Männyn ja koivun biomassan ja sivutuotejakeiden uuteaineiden koostumusta ja sen alueellista vaihtelua Suomessa tutkittiin yhteistoiminnassa teknokemian teollisuuden ja hyvinvointituotteiden valmistajien kanssa.

Sahojen sivutuotteiden vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia selvitettiin kahdessa alueellisessa kehitysprojektissa. Tutkimuksilla ja erilaisilla asiakaspalvelutehtävillä vastattiin puutuoteklusterin yritysten tuoteryhmä- ja investointistrategioiden suunnittelun ja raaka-aineoptimoinnin, raaka-aineen määrällisten ja ennen kaikkea laadullisten saatavuus- ja soveltuvuusskenaarioiden laadinnan ja puunhankinnan suunnittelun tarpeisiin. Niinikään tuettiin yritysten pää- ja sivutuotteiden markkinoinnin ja käytön kehittämistä ja tuote- ja teknologiatyön suuntaamista sekä puuntuottajien ja heidän yhteisöjen liiketoiminnan suunnittelua ja metsänkasvatuksen markkinalähtöistä optimointia.

Projektin tulokset arvioitiin sidosryhmäkeskusteluissa ensiarvoisen tärkeiksi edistettäessä puutalouteen perustuvan biotalouden etenemistä Suomessa, parannettaessa kotimaisen metsätalouden kannattavuutta, kilpailukykyä ja puun menekkiä sekä lisättäessä puunkäyttöä, erityisesti puurakentamisessa ja sisustamisen ratkaisuissa.

Hanke käynnistettiin Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) ja päätettiin Luonnonvarakeskuksessa (Luke) osana Puumateriaalit ja tuotteet biotalouden rakentamisessa tutkimusohjelmaa (MAT-ohjelma). Hankkeen päätulosten kooste esiteltiin ohjelman päättöseminaarissa 13.10.2016. Seminaariesitykset ja niiden lyhennelmät ovat saatavissa Luken SlideShare- ja Jukuri-palveluissa:

https://www.slideshare.net/LukeFinland/puutuoteala-uudistuu-biotalousavauksia-tutkimuksesta-elinkeinoelmn-ja-yhteiskunnan-hydyksi/1, https://www.slideshare.net/LukeFinland/puutuoteala-uudistuu-seminaarin-abstraktit/1, http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537432/Puutuotealauudistuu-abstraktit.pdf?sequence=1, https://www.luke.fi/uutiset/puutuoteala-uudistuu-biotalousavauksia-tutkimuksesta-elinkeinoelamalle-yhteiskunnalle/

Hankkeen tulokset muodostivat pohjaa ja niitä täydennettiin Lukessa 1.3.2017 käynnistetylle UBWGI-hankkeelle. Siitä on erillinen kuvaus hankeportaalissa.

Hankkeen vastuututkija: Erkki Verkasalo

Hankkeen rahoitus: Metla ja Luke, säätiöt, rahastot ja suora asiakasrahoitus.

hanke luotu 10.10.2019

Aihetunnisteet