ECOSAFE 2, Kosteusturvalliset ja ympäristöystävälliset savetetut kutterinlastueristeiset puurakenteet

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

ECOSAFE-hankkeessa on havaittu, että kutterinlastueristeen savettaminen, eli kuorrutus savella parantaa oleellisesti ulkoseinärakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Lisäksi on havaittu, että mineraalivillatuulensuoja parantaa purueristetyn rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Alustavien selvitysten perusteella savetus voi myös parantaa purueristeen palonkestoa. Lisäksi on tiedossa, että savella on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia mikrobien käyttäytymiseen.

Edellä mainittuihin seikkoihin pohjautuen ECOSAFE-hankke sai jatkoa: ECOSAFE 2 -hankkeessa tutkitaan savetettua kutterinlastua rakennusfysiikan, palotekniikan, akustiikan ja mikrobiologian näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteina on 
• kehittää savetetusta kutterinlastusta ekologinen eristemateriaali, joka soveltuu pientalojen lisäksi myös kaikkiin palo- ääneneristysvaatimuksia sisältäviin ulkovaipan ja osastoivien väliseinien puurakenteisiin lämmöneristemateriaaliksi, 
• tehdä lämmöneristeelle ja siitä toteutetuille rakenteille tarvittavat kosteus-, palo-, ääni- ja mikrobiologiset testit ja tarkastelut, jotta materiaalista voidaan tehdä kaupallinen tuote sekä Suomen että ulkomaiden eristemarkkinoille, 
• selvittää savien ja savetetun kutterinlastun vaikutuksia mikrobitoimintaan rakennusmateriaaleissa ja vertailla niitä verrokkimateriaaleihin sekä luoda mittareita ja ohjeita hyvän rakennussaven valintaan, 
• laatia savetetulle kutterinlastueristeelle ja siitä toteutetuille rakenteille suositeltavia rakenneratkaisuja, joiden tekniset ominaisuudet on määritetty suunnittelua varten. 

Hankkeen sivustolta on ladattavissa hankkeen osa-alueiden tutkimusraportteja sekä ECOSAFE että ECOSAFE 2 -hankkeiden yhteinen loppuraportti. Loppuraportti valmistuu syksyn 2023 aikana.

hanke luotu 08.03.2022hanke käynnistetty 08.03.2022

Aihetunnisteet

purupurueristekutterinlastukutterinlastueristesavisavetettu kutterinlastupuurakannerakennusfysiikkakosteusilmastonmuutos