Moduulirakenteinen, viherkattoinen jätekatos

RUUT Conceptin, Kierto-katos on puinen, moduulirakenteinen jätekatos, ja se on syntynyt tarpeesta saada markkinoille esteettisesti kaunis ja toimiva jätekatos pienille ja ahtaille kaupunkipihoille.

Lähtökohtana on myös ollut, että aiemmin pihojen kauhistuksena ollut jätekatos, onkin tulevaisuudessa pihojen kaunistus.

Vanhoilla pihoilla ja tiiviissä kaupunkirakenteessa tilaa jätteiden keräykselle ei ole alun perin suunniteltu ja se luo tänä päivänä paljon tilallisia ja teknisiä haasteita jätteiden sijoittelulle. Lisäksi tiiviissä kaupunkirakenteessa pihoilla on viheralueita usein vähän ja jätteet on tilan niukkuudesta johtuen sijoitettu näille viherkaistaleille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että joudutaan suunnittelemaan jokaiseen tilaan oma katos tai hankkimaan valmis markkinoilla oleva katos. Markkinoilla olevat valmiskatokset ovat vaikeasti tilaan muokattavissa, sekä harvoin ympäristön arvoon sopiva. Jätteidenkeräys on muuttumassa ja kierrätyksellä tulee olemaan yhä suurempi rooli tulevaisuudessa. Samalla ajatus jätteistä on muuttumassa. Jäte on tulevaisuudessa raaka-ainetta, jolla on rahallista arvoa. Jätteidenkeräys tulee tulevaisuudessa vaatimaan yhä enemmän tilaa taloyhtiöiltä, yksityisiltä, kaupungeilta ja kunnilta. Tämä luo myös tarpeen kehittää jätteidenkeräyspaikkoja esteettisesti paremmin ympäristöönsä sopiviksi ja myös käyttäjälleen toimivimmiksi ja viihtyisimmiksi.

Kaupunkiympäristön kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen kaupungeissa ovat jatkuvasti esillä olevia aiheita – me haluamme olla tässä kehityksessä mukana tarjoamalla kestävän vaihtoehdon olemassa oleville kierrätyspisteille. Otamme suunnittelussa huomioon lähiarkkitehtuurin ja -ympäristön. Jätekatos on puinen, moduulirakenteinen ja viherkattoinen, jossa valmiita puisia moduulielementtejä ja väritystä vaihtamalla katos saadaan sovitettua erilaisiin ympäristöihin ja rakennustypologioihin. Moduulirakenteen ansioista sen koko on helposti muokattavissa ja siinä on valmiiksi huomioitu jo tiiviiden kaupunkiympäristöjen tekniset haasteet kuten palovaatimukset. Viherkaton avulla pystytään luomaan lisää lähiviheralueita ja lisätä kaupunkien biologista monimuotoisuutta. Viherkatot toimivat myös hulevesien viivyttäjänä ja tuovat pölyttäjiä kaupunkiympäristöön. Lisäksi viherkatot ovat potentiaalisia hiilensitojia. Runsaasti kasvillisuutta sisältävät viherkatot voivat sitoa pienhiukkasia ja parantaa ilman laatua. Maapallon lämpenemisen seurauksena helleaallot lisääntyvät: Kaupunkivihreä tasaa lämpötiloja ja ehkäisee urbaanien alueiden lämpösaarekeilmiötä.

Katoksen materiaalina käytetään suomalaista puuta ja pintakäsittelyt tehdään myrkyttömillä ja helposti huollettavilla maaleilla. Katosten valmistuksessa työllistetään suomalaisia yrityksiä ja koko katoksen tuotantokaari tehdään läpinäkyväksi tilaajille ja rakentamiseen etsitään mahdollisimman ekologiset ja kestävät ratkaisut.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan tarkat suunnitelmat jätekatoksesta ja erilaisista mahdollisista moduulivaihtoehdoista. Samalla aletaan kartoittamaan mahdollisia muita yhteistyökumppaneita, kuten rakennesuunnittelijaa ja viherkattosuunnittelijaa sekä varsinaisia tekijöitä.

Pilottihanke laitetaan käyntiin heti suunnitelmien valmistuttua. Alkuvaiheessa on tärkeää löytää oikeat markkinointikanavat ja luoda korkeatasoinen markkinointimateriaali katoksen markkinointiin. Hanke esitellään eri viranomaistahoille, jotta he voivat kommentoida suunnitelmia hyvissä ajoin. Tarkoitus on, että hanke on tuttu viranomaisille ja tulevaisuudessa viranomaiskäsittelyt sujuvat jouhevasti. Merkittävimpiä riskejä hankkeelle ovat mahdolliset markkinoille tulevat uudet kilpailijat, joihin täytyy pystyä varautumaan ennakkoon mm. hakemalla tuotteelle mallisuoja. Muita riskejä ovat markkinoilla tapahtuvat muut ennakoimattomat muutokset kuten korona, jotka voivat heikentävät kysyntää.

Kierto-katos hankkeen tavoitteena on luoda markkinoille uudenlainen jätekatos-konsepti, jolla halutaan lisätä asumisviihtyisyyttä, viheralueita ja rohkaista ihmisiä kierrättämään. Hankkeella pyritään lisäämään asukkaiden kierrätystietoisuutta, sekä tietoisuutta kaupunkiviheralueista ja niillä viihtyvistä pölyttäjistä.

Kierto-katos on muokattavissa erilaisiin ympäristöihin. Se sopii niin ahtaille kaupunkipihoille, kuin väljempiin taajamiin. Se voidaan sijoittaa yleisille jätteidenkeräyspaikoille, jotka yleisesti ovat avoimia parkkipaikkoja jäteastioineen. Tulevaisuudessa hankkeessa on tavoitteena laajentaa mallistoa ja tutkia viherseiniä osana puurakenteista moduulikatosta.

Hankkeen kautta on ajatuksena tukea esim. luonnonperintöalueiden tai ikimetsien suojelua, osoittamalla ennakkoon määritelty osuus myydystä katoksesta järjestölle.

hanke luotu 08.11.2021

Aihetunnisteet

kierrätysviherkattojätekatoskaupunkiympäristökaupunkiviheraluepölyttäjäthulevesi